Pravidlá súťaže Kúzelná veľká letná hra pre členov CLUB 5

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže s názvom „Kúzelná veľká letná hra pre členov CLUB 5*“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť STUDIO MODERNA s.r.o. so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava, IČO: 35 709 596, IČ DPH: SK2020249715, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 13917/B (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

II. Cieľ a trvanie súťaže

 • Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu a predaj klubového členstva v CLUB 5* Premium, ktoré sa predáva prostredníctvom predajných kanálov spoločnosti Studio Moderna.
 • Súťaž sa uskutoční v termíne od 6.6.2018 do 9.9.2018, 23:59 hod.

III. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník“) môže byť každá fyzická osoba:

 • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
 • ktorá má viac ako 18 rokov,
 • ktorá má aktívne členstvo v CLUB 5* PREMIUM, prípadne si členstvo aktivuje a zároveň si zakúpi ľubovoľný výrobok z letného katalógu – KÚZELNÉ LETO,
 • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Podmienky súťaže

 • Súťaž sa uskutoční v termíne od 6.6.2018 do 9.9.2018 a bude propagovaná prostredníctvom katalógu Usporiadateľa.
 • Účastníci súťaže musia mať aktívne členstvo v CLUB 5* PREMIUM, prípadne si členstvo aktivovať a zároveň, pre zapojenie sa do súťaže, si musia zakúpiť aspoň jeden Výrobok z letného katalógu – KÚZELNÉ LETO. 
 • V prípade, že si Účastník urobí počas trvania súťaže viac ako 1 objednávku z letného katalógu – KÚZELNÉ LETO, môže byť jeho meno zaradené do súťaže presne toľkokrát, koľko objednávok z letného katalógu – KÚZELNÉ LETO urobil.

V. Výhry

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry v hodnote viac ako 2500 €:

 • 3 x Nutribullet 600W, 5ks set, zlatý - v hodnote 99,90€
 • 5 x Balíček prírodnej kozmetiky OLIVAL - v hodnote 80€
 • 10 x ROVUS Multi-čistič - v hodnote 49,80€
 • 10 x DELIMANO Set panvíc Stone Legend - v hodnote 49,90€
 • 10 x DELIMANO Rodinný wok Stone Legend - v hodnote 39,90€
 • 10 x DELIMANO Univerzálnu rajnicu Stone Legend - v hodnote 29,90€
 • 10 x DORMEO klasický vankúš Dobré ráno 50x70 cm - v hodnote 29,90€

VI. Kompetencie Usporiadateľa

  • Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa účastník správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Účastníka, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, alebo porušuje práva tretích osôb. V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude účastník na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa.

VII. Žrebovanie a oznámenie výhercu Súťaže

 • Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom z Účastníkov súťaže.
 • Usporiadateľ vyžrebuje spomedzi všetkých Účastníkov súťaže 58 výhercov (ďalej len „Výherca“). Následne uskutoční telefonický hovor na telefónne číslo Výhercu za účelom kontaktovania Súťažiaceho, ktorý sa prostredníctvom zakúpenia ľubovoľného výrobku z letného katalógu – KÚZELNÉ LETO Súťaže zúčastnil. V prípade, že sa Usporiadateľovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom telefónneho čísla Súťažiacemu dovolať, zopakuje Usporiadateľ pokus o opätovné dovolanie sa Súťažiacemu prostredníctvom telefónneho čísla najmenej 4-krát v priebehu 2 pracovných dní odo dňa žrebovania. V prípade, že sa Usporiadateľovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, tak nárok na výhru Súťažiacemu zaniká a výhra prepadá.
 • Výherca Súťaže bude zverejnený do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia súťaže, procesu žrebovania a oboznamovania Výhercu na www.facebook.com/TopShopSlovensko.

VIII. Všeobecné informácie o cene a jej výhercovi

 • Výherca súhlasí s tým, aby bolo zverejnené jeho meno a priezvisko na www.facebook.com/DelimanoSlovensko. Za toto zverejnenie nebude výherca požadovať žiadne odmeny ani finančné náhrady.
 • Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom) na oznámenie o prevzatí výhry do 7 dní od obdržania oznámenia, stráca nárok na cenu.
 • Výhra bude výhercovi zaslaná do 30 dní od skončenia súťaže a doručenia požadovaných informácií. Výhra bude doručená prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom), stráca nárok na cenu a cena prepadá.
 • Účastník Súťaže súhlasí s tým, že poskytne Usporiadateľovi Súťaže nasledujúce informácie: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výhre. Pokiaľ výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované informácie v stanovenom termíne, nie je Usporiadateľ povinný zaslať výhru. V takom prípade je Usporiadateľ na základe týchto pravidiel oslobodený od všetkých záväzkov voči Účastníkovi.
 • Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.
 • Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

IX. Všeobecné podmienky

 • Účasť v Súťaži je podmienená Účastníkovým súhlasom s Pravidlami Súťaže. Zapojením sa do Súťaže vyslovuje Účastník súhlas so svojou účasťou v Súťaži a s Pravidlami Súťaže. Pravidlá sú k dispozícii na www.topshop.sk.
 • Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

X. Spracúvanie osobných údajov

 • Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), pre účely spotrebiteľskej súťaže.
 • Poskytnutie osobných údajov účastníka pri registrácii do spotrebiteľskej súťaže je povinné, za účelom platného žrebovania výhercov, informovania výhercov a doručenia výhry.
 • Tento súhlas udeľuje Účastník na dobu trvania spotrebiteľskej súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek odvolať.
 • V prípade ak účastník udelil pri registrácii v súťaži Usporiadateľovi osobitný súhlas, bude usporiadateľ spracúvať v súlade so zákonom osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo pre marketingové účely.
 • Poskytnutie osobných údajov účastníka pre marketingové účely je dobrovoľné a spoločnosť Studio Moderna získanie osobných údajov ničím nepodmieňuje.
 • Osobné údaje pre marketingové účely bude usporiadateľ spracúvať po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
 • Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely kedykoľvek bez udania dôvodu písomne odvolať na adrese usporiadateľa.
 • Účastník má ako dotknutá osoba v zmysle zákona právo:
 • na prístup k osobným údajom,
 • na opravu, resp. doplnenie údajov,
 • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
 • na prenositeľnosť údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,
 • na obmedzenie spracovávania údajov,
 • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
 • podať návrh na začatie konania podľa zákona.
 • Účastník môže svoje práva uplatniť osobne alebo písomne na adrese usporiadateľa, alebo na e-mailovej adrese zakaznicke.centrum@studio-moderna.com, resp. na telefónnom čísle 02/59220750. Alebo kontaktovať zodpovednú osobu na adrese: dpo.sk@studio-moderna.com

XI. Dane

Výherca berie na vedomie, že Výhra podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú zdravotným odvodom vo výške ustanovenej týmto zákonom.

XII. Osobitné ustanovenia

 • Súťažiaci zapojením sa do súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania, ako aj podmienok Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
 • Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
 • Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Účastníkovi mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Účastníci o tom musia byť informovaní prostredníctvom internetovej stránky. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Účastníkom zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Účastníkov.

XIII. Záverečné ustanovenia

 • Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.topshop.sk.
 • Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.topshop.sk.
 • Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.
 • Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a spravujú sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Potrebujete pomoc?
x
Potrebujete pomoc?

Naši operátori sú pripravení odpovedať na vaše otázky ohľadom produktov alebo objednávok. Prosím, kontaktujte nás na čísle:

02/59 220 750