Pravidlá súťaže VEĽKÁ SLOVENSKÁ HRA S CLUB 5*

I. Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom Súťaže „Veľká slovenská hra s Club 5*“ (ďalej len “Súťaž”) je STUDIO MODERNA s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava IČO: 35709596, IČ DPH: SK2020249715, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 13917/B (ďalej len “Usporiadateľ”).

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Cieľom Súťaže je podporiť prezentáciu a predaj klubového členstva CLUB 5*, ktoré sa predáva prostredníctvom predajných kanálov spoločnosti Studio Moderna.

II. Trvanie a miesto konania Súťaže

Zapojiť sa do súťaže je možné v sa termíne od 10.1. do 15.3. 2020 polnoci.

III. Účastníci Súťaže

Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník“) môže byť každá fyzická osoba:

a) s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

b) ktorá má viac ako 18 rokov,

c) ktorá má aktívne členstvo v CLUB 5*, prípadne si členstvo aktivuje v období trvania súťaže

d) ktorá v období trvania súťaže realizuje nákup ako člen CLUB 5* alebo sa v období trvania súťaže stane členom CLUB 5*

e) ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel s výnimkou osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Podmienky Súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 10.1.2020 do 15.3.2020 a bude propagovaná prostredníctvom predajných kanálov Usporiadateľa.

2. Účastníci súťaže musia mať aktívne členstvo v CLUB 5*, prípadne si členstvo aktivovať a zároveň, pre zapojenie sa do súťaže, si musia zakúpiť (objednať a uhradiť) aspoň jeden Výrobok ako platný člen CLUB 5* v predajných kanáloch usporiadateľa (objednávka musí byť registrovaná na aktívneho člena CLUB 5*).

3. V prípade, že si Účastník urobí počas trvania súťaže viac ako 1 objednávku v predajných kanáloch Usporiadateľa, môže byť jeho meno zaradené do súťaže presne toľkokrát, koľko objednávok urobil ako registrovaný člen CLUB 5*.

Po splnení súťažných podmienok budú vybratí 37 výhercovia, ktorí budú kontaktovaní za účelom odovzdania výhry .

V. Výhry

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovné výhry v hodnote 3607,65 €:

- 1 x Víkendový pobyt v AquaCity Poprad - v hodnote 159€
- 1 x večera s Gizkou Oňovou- v hodnote 100€
- 5 x DELIMANO TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA - v hodnote 149,90€
- 5 x NUTRIBULLET - v hodnote 99,90€
- 10 x WELLNEO MASÁŽNY PRÍSTROJ 3V1 - v hodnote 59,98€
- 5 x DELIMANO KUCHYNSKÝ ROBOT- v hodnote 199,99€
- 10 x DORMEO HREJIVÝ SET - v hodnote 49,99€

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny a dodatky ohľadom cien.

VI. Kompetencie Usporiadateľa

Usporiadateľ povedie dohľad nad priebehom Súťaže a výberom cien v súlade s Pravidlami Súťaže. Usporiadateľ má právo zasiahnuť v prípade, že vznikne podozrenie, že sa Súťažiaci správal v rozpore s Pravidlami Súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže Súťažiaceho, pokiaľ je jeho konanie v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, porušuje práva tretích osôb alebo porušuje autorské práva, obsahuje fotky vyobrazujúce nahotu, fotky alebo slová všeobecne považované za vulgárne, urážlivé alebo nemorálne, vyzýva k rasovej, náboženskej alebo etnickej neznášanlivosti, vyzýva k násiliu, spôsobuje urážku na cti tretích osôb, obsahuje odkaz, ktorý vedie na stránky s obsahom popísaným v tomto bode alebo inak zobrazuje obsah, ktorý je všeobecne považovaný za nevhodný.

V okamihu, keď budú zistené porušenia týchto Pravidiel, bude Súťažiaci na základe rozhodnutia Usporiadateľa vylúčený zo Súťaže. Definitívne rozhodnutie je v kompetencii Usporiadateľa. Vylúčenie zo Súťaže môže nastať v ktorejkoľvek fáze Súťaže.

Usporiadateľ môže požiadať Výhercu, aby v určitom termíne preukázal svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom. Pokiaľ Výherca Súťaže odmietne preukázať svoju totožnosť, prichádza o nárok na cenu.

VII. Žrebovanie a oznámenie výhercu súťaže

1. Žrebovanie sa uskutoční náhodným výberom z Účastníkov súťaže 31.3.2020

2. Usporiadateľ vyžrebuje spomedzi všetkých Účastníkov súťaže 38 výhercov (ďalej len „Výherca“). Následne uskutoční telefonický hovor na telefónne číslo Výhercu za účelom kontaktovania Súťažiaceho, ktorý sa prostredníctvom zakúpenia ľubovoľného výrobku v predajných kanáloch Usporiadateľa v období trvania Súťaže zúčastnil. V prípade, že sa Usporiadateľovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom telefónneho čísla Súťažiacemu dovolať, zopakuje Usporiadateľ pokus o opätovné dovolanie sa Súťažiacemu prostredníctvom telefónneho čísla najmenej 2-krát v priebehu 2 pracovných dní odo dňa žrebovania. V prípade, že sa Usporiadateľovi v tomto čase nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na telefónne číslo Súťažiacemu dovolať, tak nárok na výhru Súťažiacemu zaniká a výhra prepadá.

3. Výherca Súťaže bude zverejnený do 3 pracovných dní odo dňa ukončenia súťaže, procesu žrebovania a oboznamovania Výhercu na www.facebook.com/TopShopSlovensko.

VIII. Všeobecné informácie o cenách a ich výhercoch

1. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom) na oznámenie o prevzatí výhry do 7 dní od obdržania oznámenia, stráca nárok na cenu.

2. Výhra bude výhercovi zaslaná do 30 dní od skončenia súťaže a doručenia požadovaných informácií. Výhra bude doručená prostredníctvom kuriérskej služby. Pokiaľ výherca Súťaže nebude reagovať (neposkytne požadované kontaktné informácie písomne alebo e-mailom), stráca nárok na cenu a cena prepadá.

3. Účastník Súťaže súhlasí s tým, že poskytne Usporiadateľovi Súťaže nasledujúce informácie: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výhre. Pokiaľ výherca neposkytne Usporiadateľovi požadované informácie v stanovenom termíne, nie je Usporiadateľ povinný zaslať výhru. V takom prípade je Usporiadateľ na základe týchto pravidiel oslobodený od všetkých záväzkov voči Účastníkovi.

5. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, výhra prepadáva v prospech Usporiadateľa.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre dané výhry boli splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať Súťažiaci, ktorí nesplnili, čo i len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru. Ak výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto Pravidiel, v takom prípade cena prepadá alebo o novom výhercovi rozhodne Usporiadateľ.

7. Výherca nemá nárok na výmenu výhry za peňažnú hotovosť. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

IX. Všeobecné podmienky

1. Účasť v Súťaži je definovaná Podmienkami Súťaže. Zapojenie do súťaže je automatické po splnením podmienok účasti. Účastník môže svoju prípadnú výhru odmietnuť. Pravidlá sú k dispozícii na www.club5.sk.

2. Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. Usporiadateľ má právo vyradiť Súťažiaceho v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov.

3. Usporiadateľ má právo sťažnosť posúdiť a rozhodnúť o vylúčení či zotrvaní Súťažiaceho v Súťaži bez povinnosti vyjadriť sa k tomu žiadateľovi.

XI. Osobné údaje

1. Účastník udeľuje registrovaním v súťaži Usporiadateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo v zmysle Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), pre účely spotrebiteľskej súťaže.

2. Poskytnutie osobných údajov účastníka pri registrácii do spotrebiteľskej súťaže je povinné, za účelom platného žrebovania výhercov, informovania výhercov a doručenia výhry.

3. Tento súhlas udeľuje Účastník na dobu trvania spotrebiteľskej súťaže a je si vedomý/á toho, že ho môže kedykoľvek odvolať.

4. V prípade ak účastník udelil pri registrácii v súťaži Usporiadateľovi osobitný súhlas, bude usporiadateľ spracúvať v súlade so zákonom osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo pre marketingové účely.

5. Poskytnutie osobných údajov účastníka pre marketingové účely je dobrovoľné a spoločnosť Studio Moderna získanie osobných údajov ničím nepodmieňuje.

6. Osobné údaje pre marketingové účely bude usporiadateľ spracúvať po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

7. Účastník môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely kedykoľvek bez udania dôvodu písomne odvolať na adrese usporiadateľa.

8. Účastník má ako dotknutá osoba v zmysle zákona právo:

- na prístup k osobným údajom,

- na opravu, resp. doplnenie údajov,

- na výmaz údajov (byť zabudnutý),

- na prenositeľnosť údajov,

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,

- vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohoto priameho marketingu,

- na obmedzenie spracovávania údajov,

- nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,

- podať návrh na začatie konania podľa zákona.

9. Účastník môže svoje práva uplatniť osobne alebo písomne na adrese usporiadateľa, alebo na e-mailovej adrese zakaznicke.centrum@studio-moderna.com, resp. na telefónnom čísle 02/59220750. Alebo kontaktovať zodpovednú osobu na adrese: dpo.sk@studio-moderna.com

XII. Dane

Výherca berie na vedomie, že Výhra podlieha dani z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmy zo zárobkovej činnosti v podobe výhier a cien, ako ostatných príjmov, podliehajú zdravotným odvodom vo výške ustanovenej týmto zákonom.

XIII. Riešenie sťažností

Sťažnosti a reklamácie prijíma Usporiadateľ písomne na e-mailovej adrese zakaznicke.centrum@studio-moderna.com alebo písomne na adrese: STUDIO MODERNA s.r.o., Košická 49, 821 08 Bratislava. Všetky sťažnosti rieši Usporiadateľ. V prípade oprávnenej reklamácie sa Usporiadateľ zaväzuje odstrániť chybu čo najskôr a informovať o tom Súťažiaceho. Usporiadateľ má právo diskvalifikovať z účasti v Súťaži akéhokoľvek Súťažiaceho, u ktorého vznikne podozrenie, že konal v rozpore s týmito Pravidlami. Rozhodnutie Usporiadateľa v súvislosti s akýmkoľvek zákazom účasti v Súťaži je konečné.

XIV. Osobitné ustanovenia

úťažiaci zapojením sa do súťaže vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami Súťaže a súhlasí s nimi v plnom rozsahu.

2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu dĺžky trvania, ako aj podmienok Súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

3. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.

4. Usporiadateľ a osoby, ktoré spolupracujú na realizácii Súťaže, nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by Účastníkovi mohli vzniknúť na základe jeho účasti v Súťaži. V prípade vzniku okolností, ktoré Usporiadateľ nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci), môže Usporiadateľ Súťaž zrušiť. Účastníci o tom musia byť informovaní prostredníctvom internetovej stránky. V takom prípade nenesie Usporiadateľ voči Účastníkom zodpovednosť za vzniknuté škody. Usporiadateľove rozhodnutie ohľadom všetkých otázok týkajúcich sa Súťaže alebo vysvetlenia Pravidiel je konečné a vzťahuje sa na všetkých Účastníkov.

XV. Záverečné ustanovenia

1. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na www.club5.sk.

2. Pravidlá Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.club5.sk.

3. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas s týmito Pravidlami.

4. Tieto Pravidlá Usporiadateľ vydáva ako súčasť Súťaže a spravujú sa primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 9.1. 2020

STUDIO MODERNA s.r.o.

Potrebujete pomoc?
x
Potrebujete pomoc?

Naši operátori sú pripravení odpovedať na vaše otázky ohľadom produktov alebo objednávok. Prosím, kontaktujte nás na čísle:

02/59 220 750